Integritetspolicy

Samtycke till och information om behandling av personuppgifter

Lernacken Projekt AB, org.nr 559075-3421 (”vi”, ”oss” och ”vår”), med postadress, 200 61 LIMHAMN, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter om du har samtyckt till det:

  • Informera om, erbjuda och marknadsföra projekt och bostäder av intresse från Lernacken Projekt löpande och tills vidare via brev, e-post, sms eller telefon
  •  Statistik, marknads- och kundanalyser

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi lämnar ut dina personuppgifter till anlitad fastighetsmäklare och kundanalysföretag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter för angivna ändamål tills du återkallar hela eller delar av samtycket.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss via e-post info@lernacken.se.